روز سنگرها

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

روز سنگرها (Journee des Barricades)

شورش کاتولیک‌ها در پاریس در ۱۲ مه ۱۵۸۸ در جریان جنگ‌های مذهبی فرانسه. پاریسی‌های کاتولیک، که بیش از پیش نگران حملۀ نیروهای هوگنو[۱] (پروتستان‌های فرانسه) و خسته از عدم قاطعیت هانری سوم بودند، دوک هانری دوگیز[۲] را به یاری خود فراخواندند؛ او نیز با سرپیچی از فرمان شاه، که ورودش را به پاریس قدغن کرده بود، درخواست پاریسی‌ها را اجابت کرد. پاریسی‌ها برای مقابله‌ با حملۀ احتمالی به شهر، سنگرهایی ساختند و شاه به شارتر[۳] گریخت. هانری سوم، که قادر به بازیابی موقعیت ازدست‌رفتۀ خود نبود، تصمیم به‌قتل هانری دوگیز و برادرش گرفت و نقشۀ او در دسامبر همان سال به‌اجرا درآمد.

 


  1. Huguenot
  2. Henri de Guise
  3. Chartres