روش مسیر بحرانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

روش مسیر بحرانی (critical path method)

(با کوته‌نوشت CPM) روشی برای ارزیابی و ادارۀ یک پروژۀ بزرگ که با استفاده از تفکیک وظایف، برآورد ابعاد رویدادهای مختلف و فهرست‌بندی آن‌ها و نشان‌دادن روابط متقابل میان رویدادها و وظایف[۱] انجام می‌شود. مسیر بحرانی که این روش برای آن نام‌گذاری شده است، خطی است که رویدادهای مهم و حساس را به یکدیگر وصل کرده به‌طوری که اگر هریک از آن‌ها با تأخیر مواجه ‌شود، رویدادهای بعدی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و نهایتاً بر روند انجام پروژه تأثیر می‌گذارد. نرم‌افزار مدیریت پروژه[۲] به مدیر پروژه در تشخیص مسیر بحرانی کمک می‌کند.

 


  1. task
  2. Project Management Software