ریتر، کارل (۱۷۷۹ـ۱۸۵۹)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ریتِر، کارْل (۱۷۷۹ـ۱۸۵۹)(Ritter, Carl)

جغرافی‌دان آلمانی و از بانیان مطالعات نوین جغرافیایی. از ۱۸۲۰ تا زمان مرگ، استاد جغرافیا در دانشگاه برلین[۱] بود. بر اهمیت کاربرد همۀ علوم در پژوهش‌های جغرافیایی تأکید می‌کرد. مهم‌ترین اثرش، علوم زمین[۲] (۱۹ جلد، ۱۸۱۷ـ۱۸۵۹)، بر نفوذ محیط ‌زیست در پویایی انسان تأکید دارد.

  1. University of Berlin
  2. Earth Science