ریشهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ریشَهر

شهر قدیم فارس در انتهای جنوبی شبه جزیرۀ بوشهر که خرابه‌های آن در ۱۲کیلومتری جنوب بوشهر باقی است. در زمان اردشیر ساسانی بازسازی شد و به ریواردشیر موسوم شد. در کاوش‌های آن تابوت‌های سفالی و کتیبه‌های میخی دورۀ بابلی به‌دست آمده است. پرتغالی‌ها در قرن‌های ۱۰ و ۱۱م در آن‌جا پایگاه و قلعۀ نظامی داشتند و شرکت تلگراف هند و اروپا را نیز در آن پایگاه تلگرافی دایر کرده بودند. در زمان نادرشاه افشار جمعیت آن به بوشهر منتقل شد و رِیشهر متروک و خراب شد.