زبان اشاره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

زبان اِشاره (sign language)

زبان اِشاره
زبان اِشاره
زبان اِشاره

زبان غیرگفتاری ناشنوایان مشتمل‌بر حرکات دست، صورت و قسمت فوقانی بدن. هریک از اشاره‌ها دقیقاً معادل با یک واژه است که معنای آن به‌کمک حرکات و حالت‌های چهره منتقل می‌شود. زبان‌های اشاره، همچون زبان‌های گفتاری، گونه‌های متعددی دارند.