زترستن، کارل (۱۸۶۶ـ۱۹۵۳)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

زِتِرْسْتِن، کارْل (۱۸۶۶ـ۱۹۵۳)(Zettersteen, Karl)

زِتِرْسْتِن، کارْل

خاورشناس سوئدی. زبان عربی را نزد خود آموخت. در ۱۸۹۵ با دفاع از رسالۀ خود به‌نام گزیده‌ای از کتاب الدرةالالفیه فی علم‌العربیۀ یحیی بن عبد معطی زواوی، از دانشگاه اوپسالا دکترای فلسفه گرفت. زبان فارسی و ترکی را در پژوهشگاه خاورشناسی برلین آموخت. پس از بازگشت به سوئد، تا ۱۹۰۴ استادیار زبان‌های سامی در دانشگاه لوند و سپس استاد زبان‌های سامی در دانشگاه اوپسالا (۱۹۰۴ـ۱۹۳۱) بود. همچنین از نویسندگان (۱۹۰۶ـ۱۹۲۸‌) و سردبیر (۱۹۲۲ـ۱۹۲۸‌) مجلّۀ جهان شرق بوده و مقالاتی برای دایرةالمعارف اسلام نوشته است. از آثارش: تصحیح دوجزء پنج و شش طبقات کبیر ابن سعد (لیدن، ۱۹۰۱ـ‌۱۹۰۹)؛ ترجمۀ قرآن به سوئدی (۱۹۱۷)؛ فهرست نسخه‌های خطی عربی، فارسی و ترکی کتابخانه دانشگاه اوپسالا، با پیوستی شامل فهرست نسخه‌های عبری، سریانی و سامری (اوپسالا، ۱۹۳۰ـ۱۹۳۵‌)؛ تصحیح تهذیب‌اللغۀ ازهری؛ بررسی زبان‌های شرقی (اوپسالا، ۱۹۱۴)؛ تاریخ زندگانی محمد (ص).