سجاس، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سُجاس، شهر

مسجد جامع سجاس

واقع در استان زنجان، شهرستان خدابنده، و مرکز اداری بخش سُجاس‌رود. با ارتفاع ۱,۷۶۵ متر، در منطقه‌ای کوهستانی، در ۴۸کیلومتری جنوب زنجان، ۱۳‌کیلومتری شمال غربی قیدار، و در ۹‌کیلومتری غرب راه قیدار به سلطانیه، قرار دارد. سجاس‌رود از کنار این شهر می‌گذرد. اقلیم این شهر معتدل مایل به سرد و نیمه‌خشک است.