سلم السماوات

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سُلَّمُ‌السَّماوات

کتابی چنددانشی به فارسی، تألیف شیخ ابوالقاسم انصاری کازرونی متخلص به قاسمی. این کتاب در ۱۰۱۴‌ق، در هفت مرقوم تألیف شده است: در شناخت حق، پیامبری و قرآن و امامت، ولایت و کرامت و علوم غریبه، ذکر جمعی از حکمای جهان با نمونه‌ا‌ی از آثارشان، احوال شاعران، مواعظ و احکام، و معاد. قصد مؤلف از تألیف این کتاب، ذکر عقاید دین و مسلمات علمی بوده، اما ذیل هر مبحث گفتار و اشعاری نیز آورده است. شرح حال سرایندگان و دانشمندان آن، با نام مرقوم پنجم از سلم‌السَّماوات به تصحیح یحیی قریب به‌چاپ رسیده است (تهران،‌۱۳۴۰ش).