سواب

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سواب (swab)

در پزشکی، قطعه‌ای کوچک از گاز استریل یا پارچۀ زخم‌بندی، برای خشک‌کردن زخم‌ها. قطعۀ کوچک پنبۀ ضدعفونی‌شده‌ای که در آزمایش‌های باکتری‌شناسی برای نمونه‌برداری از گلو یا زخم‌ها به کار می‌رود نیز نوعی سواب است.