سپتامبری ها

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سِپْتامبری‌ها (Septembrist)

در دورۀ انقلاب فرانسه، لقب کسانی که در سپتامبر ۱۷۹۲ سلطنت‌طلبان و مشروطه‌خواهان زندانی را به‌قتل رساندند. این کشتار را کمون پاریس در واکنش به نزدیک‌شدن قوای پروسی به پاریس راه انداختند؛ پروسی‌ها ادعا می‌کردند که می‌خواهند شاه زندانی فرانسه را به سلطنت بازگردانند. در مورد سپتامبری‌های روسیه ← دکامبریست‌ها