شیرازی، احمد (تهران ۱۳۰۹ـ۱۳۶۸ش)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
احمد شیرازی‌
زادروز تهران ۱۳۰۹ش
درگذشت ۱۳۶۸ش
ملیت ایرانی
شغل و تخصص اصلی فیلم‌بردار
آثار بلبل‌ مزرعه (۱۳۳۶ش)، لات ‌جوانمرد (۱۳۳۷ش)، اول‌ هیکل‌ (۱۳۳۹ش)، گرگ‌های‌ گرسنه‌ (۱۳۴۱ش)، و جادۀ‌ مرگ (۱۳۴۲ش)
گروه مقاله سینما
احمد شیرازی
احمد شیرازی

احمد شیرازی‌ (تهران ۱۳۰۹ـ ۱۳۶۸ش)
فیلم‌بردار ایرانی، تدوینگر و مدیر امور فنی سینما. از معدود فیلم‌برداران‌ دهۀ ۱۳۳۰ش بود که‌ به‌ رابطۀ‌ تصویر، میزانسن و حرکت ‌دوربین‌ با محتوا‌ و موضوع‌ فیلم‌نامه اهمیت‌ می‌داد. از بسیاری کارگردان‌های‌ زمان خود ‌جلوتر بود، و آنان ‌را با دیدگاه‌های خود همراه ‌می‌کرد. شیرازی کارش را با عکاسی آغاز کرد و فیلم‌برداری را به‌صورت تجربی آموخت. مجید محسنی بیش از هر فیلم‌بردار دیگری به‌ او اعتماد داشت. از کارهای اوست: بلبل‌ مزرعه (۱۳۳۶ش)، لات ‌جوانمرد (۱۳۳۷ش)، اول‌ هیکل‌ (۱۳۳۹ش)، گرگ‌های‌ گرسنه‌ (۱۳۴۱ش)، جادۀ‌ مرگ (۱۳۴۲ش)، و قلندر (1351).