عابرسازی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

عابرسازی (pedestrianization)

منع رفت‌‌و‌آمد خودروها در یک ناحیه، با هدف ایمن‌کردن آن برای عابران پیاده. این روش در بسیاری از مراکز خرید شهری متداول است، زیرا در این مراکز، خودروها و عابران پیاده‌ غالباً مانع رفت‌‌و‌‌آمد آسان یکدیگرند. در نتیجه، دسترسی[۱] محدودتر می‌شود و ازدحام ایجاد می‌شود. گاهی به وسایل نقلیۀ عمومی، مانند اتوبوس و تاکسی، اجازۀ رفت ‌و آمد در این نواحی می‌دهند.
  1. accessibility