عبدالله بن علی ، ابومحمد ( ـ۱۲۶۳ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

عَبدُالله‌ بن‌ علی‌، ابومحمد ( ـ۱۲۶۳ق)
(معروف به: «ابن رشید») امیر جبل شَمَّر (۱۲۵۰ـ۱۲۶۳ق) از امرای سلسلۀ آل‌ رشید. بر شهر حائل‌ فرمان‌ می‌راند و دو سال‌ بعد، از برابر ارتش‌ مصر عقب‌ نشست‌ و به‌ واحۀ‌ جُبّه‌ فرار کرد. در ۱۲۵۴ق،‌ که‌ فرمانده سپاه‌ مصر به‌ جَبَل شَمَّر آمد، ابن‌رشید حمایت‌ او را جلب‌ کرد و دوباره‌ به‌ حکومت‌ حائل‌ برگزیده‌ شد. پس‌ از استقرار در حائل‌، متصرفات‌ خود را توسعه داد و بر قبایل‌ جَوف‌ و وادی‌ سِرحان‌ چیره‌ شد. از رویدادهای‌ مهم‌ روزگار ابن‌رشید پیکار شدید با قبایل‌ عُنَیزه‌ و پیروزی‌ بر آنان‌ بود. وی وهابیت‌ را مذهب‌ رسمی‌ قلمرو خود برگزید و تا پایان‌ عمر طرف‌دار‌ آل‌ سعود ماند. ابن‌رشید فیصل‌ بن‌ ترکی،‌ از امیران‌ آل‌ سعود را، که‌ از زندان‌ قاهره‌ گریخته‌ و به‌ نجد آمده‌ بود، یاری‌ کرد تا بتواند بر ریاض‌ چیره‌ شود.