عبدالله بن فیصل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

عَبدُالله بن فِیْصَل ( ـ۱۳۰۷ق)

عَبدُالله بن فِيْصَل

از امرای سلسلۀ آل سعود. پس از مرگ پدر عبدالله، فیصَل بن تُرکی، در ۱۲۸۲ق در ریاض با وی بیعت کردند ولی برادرش، سعود، با او از در مخالفت درآمد. پس از جنگی که میان آن دو درگرفت، سعود در ۱۲۸۷ق عبدالله را خلع کرد و بر ریاض مستولی شد. عبدالله برخی از قبایل را به دور خود جمع کرد و با برادرش جنگید، ولی پس از شکست به عُتْبه رفت. عبدالله در دوران فرمانروایی برادر دیگرش، عبدالرحمان، نیز با او مخالفت کرد. پس از حملۀ محمد بن‌ رشید، والی حائل، به ریاض، عبدالله را با خود به حائل برد. او تا ۱۳۰۷ق در آن‌جا اقامت داشت و سرانجام با اجازه ابن‌ رشید به ریاض بازگشت اما پس از یک روز درگذشت.