علی بن حسین (مکه ۱۸۷۹ـ۱۹۳۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

علی بن حسین (مکه ۱۸۷۹ـ۱۹۳۵)

فرمانروای حجاز (حک: ۱۹۲۴ـ۱۹۲۵). فرزند ارشد حسین بن علی، پادشاه حجاز، بود که در ۱۹۲۴ جانشین پدرش شد، اما شورش وهابیون[۱] پدرش را از تخت به زیر کشید، و او نیز وادار به کناره‌گیری از سلطنت شد (۱۹۲۵). بقیۀ عمر را در بغداد سپری کرد که برادرش، فیصل اول[۲]، در آن‌جا پادشاهی می‌کرد.

 


  1. Wahabi Rebellion
  2. Faisal I