غنایم الایام

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

غَنائم‌الایام
(یا: غنائم‌الایام فی مسائل‌الحلال و الحرام؛ غنائم‌الایام فی ما یتعلق بالحلال و الحرام) کتابی به عربی در فقه استدلالی امامیه، تألیف میرزای قمی. در این اثر که در سال‌های کمال علمی مؤلف، تألیف یافته، فروعات فقهی به خوبی گردآوری و به ادلۀ عقلی و نقلی و نیز نقل آراء فقیهان به قدر لازم توجه شده‌ است؛ اما چون کتاب از بخش عبادات فراتر نرفته، از این رو تمام ابواب فقه را دربر ندارد. مؤلف به خلاف آراء اصولی‌ خود در قوانین‌الاصول، در این اثر به مطلق ظن حجیت نمی‌دهد، به نظریه‌های مشهور پای‌بند است و به‌ندرت خلاف آن نظر می‌دهد.