فلامینیا، جاده

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فلامینیا، جادّه (Flaminian Way)

به زبان لاتین «ویا فلامینیا[۱]»، جاده‌ای در روم باستان که سِنسور گایوس فِلامینیوس[۲] ساخت (۲۲۰پ‌م). طول آن ۳۳۶ کیلومتر و جادۀ اصلی رو‌به شمال از رُم به آریمینوم[۳] (ریمینی[۴] کنونی) بود. امپراتور اوگوستوس این جاده را نوسازی کرد. این جاده رم را از طریق پونس مول‌ویوس[۵] (پل میلوی) به نارنیا[۶]، کارسوله[۷] و مِوانیا[۸] تا فوروم فلامینی[۹] ، در دوران امپراتوری از طریق اینِترامنا[۱۰] و فولگینیا[۱۱]، که راهی فرعی از آن‌جا به پِروسیا[۱۲] می‌رفت، متصل می‌کرد. این راه تا نوکِریا[۱۳] ادامه داشت و سپس با گذشتن از خط‌الرأس رشته‌کوه آپِنن[۱۴] به کالِس[۱۵]، فوروم سِمپرونی[۱۶]، فانوم فورتونای[۱۷] در ساحل آدریاتیک[۱۸]، پیسائوروم[۱۹] و آریمینوم می‌رسید. طاق نصرتی که اوگوستوس در پایان جاده بنا کرد هنوز از ریمینی می‌توان آن را دید.

 


 1. Via Flaminia
 2. Gaius Flaminius
 3. Ariminum
 4. Rimini
 5. Pons Mulvius
 6. Narnia
 7. Carsulae
 8. Mevania
 9. Forum Flamini
 10. Interamna
 11. Fulginiae
 12. Perusia
 13. Nuceria
 14. Apennines
 15. Calles
 16. Forum Sempronii
 17. Fanum Fortunae
 18. Adriatic Coast
 19. Pisaurum