فناوری نامریی سازی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فَناوری نامرئی‌سازی (stealth technology)

فَناوري نامرئي‌سازي

(یا: ضدرادار) شیوه‌های استفاده‌شده برای نامرئی‌کردن هواپیما، تا حد ممکن؛ اساساً در‌برابر رادار و نیز در مقابل تشخیص با ابزارهای بصری و حس‌گرهای گرمایی. این کار با ترکیبی از عناصر و عوامل به‌کاررفته در ساخت هواپیما حاصل می‌شود: صاف‌کردن همۀ لبه‌های تیز بازتابنده از امواج رادار؛ پوشاندن هواپیما با مواد جذب‌کنندۀ امواج رادار؛ پوشش مناسب موتور که دود خروجی و نشانه‌های گرمای هواپیما را پنهان می‌کند؛ و فنّاوری‌های سرّی دیگر. از شکاری بمب‌افکن نامرئی یا ضدرادار «F-۱۱۷A» امریکا، در جنگ خلیج فارس (۱۹۹۱) در حمله به اهدافی در بغداد با موفقیت استفاده شد و این هواپیما از دید صفحۀ رادار کاملاً پنهان ماند. بمب‌افکن «بی ۲»، هواپیمای ضدرادار بزرگ‌تر، هنوز در مرحلۀ طراحی است و شاید به‌سبب هزینۀ بسیار سنگین ساخت آن به مرحلۀ‌ تولید نرسد.