فیصل بن ترکی (حک: ۱۲۴۹ـ۱۲۵۴ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

فِیْصَل‌ بن‌ تُرکی‌ (حک: ۱۲۴۹ـ۱۲۵۴ق)

فرمانروای سلسلۀ آل‌ سعود. در زمان‌ محمدعلی‌ پاشا (خدیو مصر) به‌ مصر تبعید شد، ولی در ۱۲۴۳ق از آن‌جا گریخت‌ و به‌ نَجْد بازگشت‌ و پس‌ از کشتن‌ قاتل‌ پدرش‌ ترکی بن عبدالله، به‌ حکومت‌ نشست‌. محمدعلی‌ پاشا برای‌ سرکوب‌ فیصل‌ و پشتیبانی‌ از خالد بن‌ سعود، که‌ داعیۀ‌ حکومت‌ داشت،‌ سپاهی‌ به‌ فرماندهی‌ خورشید پاشا به‌ نجد فرستاد و فیصل‌ که‌ توان پایداری‌ نداشت‌ ناگزیر به‌ صلح‌ شد. آنگاه‌ او را با خانواده‌اش‌ به‌ مصر بردند و مصریان‌ توانستند بر ریاض‌، اَحساء و قُطَیف‌ چیره‌ شوند.