قابوس بن سعید (۱۹۴۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

قابوس بن سعید (۱۹۴۰-2020)

چهاردهمین نسل از خاندان آل بوسعید، از ۱۹۷۰ سلطان عمان. او، که با عقاید محافظه‌کارانۀ پدرش مخالف بود، در کودتایی بدون خشونت پدرش را برکنار کرد و خود سلطان عمان شد. قابوس بن سعید سیاست‌های لیبرال‌تر و توسعه‌طلبانه‌تری در پیش گرفت و در عین حال موضع عدم تعهد بین‌المللی کشورش را نیز حفظ کرد.