قروه، روستا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

قِروه، روستا
واقع در استان زنجان، شهرستان ابهر. مسجد‌جامع آن از دورۀ سلجوقي است و کتيبه و تزئينات با ارزشي از قرون ۵ و ۶ دارد.