قو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

قو (swan)

قو
قو
قو

پرندۀ بزرگ آبی، دارای گردنی بلند و پاهایی پرده‌دار. از وابستگان نزدیک اردک‌ها و غاز‌هاست. چهار گونه قو در نیمکرۀ شمالی یافت می‌شود. این پرندگان سفیدند. سه گونه، که در نیمکرۀ جنوبی یافت می‌شوند، به کلی یا تا حدی سیاه‌اند. قوی نر و قوی ماده ظاهراً شبیه، و معمولاً جفت دایمی‌اند. این پرندگان جز افریقا و قطب جنوب، در تمام قاره‌ها یافت می‌شوند و در آب یا کنار آب آشیانه می‌سازند. قوها مجموعه‌ای از چهار تا شش تخم متمایل به سبز می‌گذارند. جوجه‌قوها با کرک‌پر طوسی پوشیده شده‌اند و پس از چهارده تا شانزده هفته پر در می‌آورند و قادر به پرواز می‌شوند. قوها بیشتر از گیاهان آب‌زی تغذیه می‌کنند. این پرندگان بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین پرندگانی‌اند که پرواز می‌کنند؛ به این سبب نیاز به منطقۀ بزرگی از آب برای به پرواز درآمدن دارند. این جانوران با ضربان آرام و دلنشین بال پرواز، و به هنگام مهاجرت در دسته‌هایی به شکل هفت پرواز می‌کنند. در انگلستان، قو پرندۀ سلطنتی است و زمانی نیز برای تهیه غذا ارزش داشت. قوی گنگ فراوان‌ترین گونه است. قوی گنگ بومی شمال اروپا و آسیا است اما به مناطق دیگر نیز برده شده است و اکنون در امریکای شمالی بسیار پراکنده است. قوی گنگ پرهایی سفید، پاهایی سیاه، و منقاری مسطح به رنگ نارنجی روشن دارد که تکمه‌ای روی بخش بالایی منقار و نزدیک چشم‌ها قرار گرفته است. این پرنده ممکن است به‌طول ۱۵۰ سانتی‌متر و وزن چهارده کیلوگرم برسد. قوی گنگ به هنگام ناراحتی فیس‌فیس بلندی سر می‌دهد. قوها در شاخۀ طناب‌داران[۱]، ردۀ پرندگان[۲]، راستۀ غازشکلان[۳]، خانوادۀ اردک[۴] قرار دارند. قوها متعلق به جنس Cygnusاند. تاکنون هفت گونه قو یافت شده است: قوی گنگ[۵] Cygnus olor، قوی فریادکش[۶] Cygnus cygnus، قوی بویک[۷] Cygnus bewick، قوی سوت‌زن[۸] Cygnus columbianus، قوی شیپورزن امریکای شمالی[۹] Cygnus buccinator، قوی سیاه استرالیا[۱۰] Cygnus atratus و قوی گردن‌سیاه امریکای جنوبی[۱۱] Cygnus melanocoryphus. قوی شیپورزن امریکای شمالی بزرگ‌ترین گونه و فاصلۀ بال‌هایش ۲.۴ متر است. در ایران، از جنس Cygnus فقط سه گونه شناسایی شده است که عبارت‌اند از قوی گنگ، قوی فریادکش، و قوی شیپورزن امریکای شمالی یا قوی کوچک. این پرندگان بیشتر در تالاب‌های آذربایجان و گیلان دیده شده‌اند.

 


 1. Chordata
 2. aves
 3. Anseriformes
 4. Anatidae
 5. mute swan
 6. whooper swan
 7. bewick swan
 8. tundra swan
 9. north american trumpeter swan
 10. black swan
 11. south american black-necked swan