لوراسیا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

لوراسیا (Laurasia)

تودۀ خشکی شمالی. ۲۰۰میلیون سال قبل، براثر تقسیم قارۀ منفرد جهانی پانگه‌آ[۱] تشکیل شد. در آن زمان، تودۀ خشکی جنوبی گندوانالند[۲] بود. این توده شامل قاره‌های فعلی امریکای شمالی، گرینلند، اروپا، و آسیاست و تصور می‌شود حدود ۱۰۰میلیون سال قبل، با جداشدن امریکای شمالی از اروپا، مجزا شده است.

 


  1. Pangaea
  2. Gondwanaland