لگن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

لَگَن (pelvis)

لَگَن

در مهره‌داران[۱]، ناحیۀ تحتانی شکم[۲]، شامل استخوان‌ها و عضلات لازم برای حرکت پاها یا اندام عقبی لگن[۳]. کمربند لگنی[۴] دسته‌ای استخوان است که موجب حرکت پاها نسبت به دیگر بخش‌های بدن می‌شود و محل اتصال عضلات مرتبط است. کمربند لگنی از استخوان‌های خاجی[۵]، دنبالچه[۶]، و لگن تشکیل شده است. هر استخوان لگنی متشکل از سه استخوان با منشأ مستقل است که در افراد بالغ با یکدیگر رشد می‌کنند و عبارت‌اند از تهی‌گاهی[۷]، نشیمن‌گاهی[۸]، و شرم‌گاهی[۹]. در محل اتصال این سه استخوان گودی‌ای ایجاد می‌شود که سرِ توپ‌مانند استخوان ران در آن جای می‌گیرد. اندام‌های لگنی هر دو جنس عبارت‌اند از راست‌روده[۱۰] و مثانۀ ادراری[۱۱] که در جنس نر سمینال وزیکول[۱۲] و غده پروستات[۱۳]، و در ماده رحم[۱۴] و تخمدان‌ها[۱۵] را نیز شامل می‌شود. لگن فرد ماده عریض‌تر، اما کوتاه‌تر است و عموماً برای تولّد نوزاد تغییر شکل یافته است.

 


 1. vertebrates
 2. abdomen
 3. hindlimbs
 4. pelvic girdle
 5. sacrum
 6. coccyx
 7. ilium
 8. ichiaum
 9. pubis
 10. rectum
 11. urinary bladder
 12. seminal vesicle
 13. prostate gland
 14. uterus
 15. ovaries