ماداکتو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ماداکْتو

شهر قدیم، در اراضی سیمره. این شهر ازجمله اماکن مستحکمی بود که عیلامیان در دورۀ فرمانروایی خود در این ناحیه تأسیس کردند. گروهی از محققان شهر ماداکتو را دومین پایتخت عیلام دانسته‌اند.