مارکم، کلمنتس (۱۸۳۰ـ۱۹۱۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مارْکَم، کِلِمِنْتْس ‌(۱۸۳۰ـ۱۹۱۶)(Markham, Clements)

مارْکَم، کِلِمِنْتْس

جغرافی‌دان و نویسندۀ انگلیسی. هنگامی که در نیروی دریایی خدمت می‌کرد، در یک هیئت اکتشافی بریتانیایی (۱۸۵۰ـ۱۸۵۱) در شمالگان[۱] برای یافتن سِر جان فرانکلین[۲] کاشف، شرکت داشت. از ۱۸۶۷ تا ۱۸۷۷ در دیوان هند[۳] بر فعالیت‌های جغرافیایی نظارت داشت و گِنه‌گِنه را از پرو به هند آورد و کشت آن را رواج داد. ریاست انجمن سلطنتی جغرافی[۴] را برعهده داشت (۱۸۹۳ـ۱۹۰۵) و از ۱۸۸۹ تا ۱۹۰۹ به ریاست انجمن هکلوت[۵] انتخاب شد و سفرنامه‌های قدیمی را ترجمه و ویراستاری کرد. او بیش از ۵۰ اثر از خود برجا گذاشت، که شامل سفرنامه‌های بسیارش و چند شرح حال، به‌ویژه از کاشفان و سیاحان، است. مارکم از صاحب‌نظران تمدن اینکا[۶] به‌شمار می‌رفت و اینکاهای پرو[۷] (۱۹۱۰) را نوشت و گزارش‌های اولیه از اینکا را ویراستاری کرد. او از حامیان اکتشاف در جنوبگان[۸] و حامی مالیِ سفر اکتشافی رابرت اسکات[۹] در ۱۹۰۱ بود.

 


  1. Arctic
  2. Sir John Franklin
  3. India Office
  4. Royal Geographical Society
  5. Hakluyt Society
  6. Inca
  7. The Incas of Peru
  8. Antarctic
  9. Robert Scott