مالیات تناسبی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مالیات تناسبی (proportional tax)

مالیاتی با نسبت یا درصد پرداخت ثابت، بدون درنظرگرفتن تغییر درآمد مُؤدّی مالیاتی. این نوع مالیات، با مالیات نزولی[۱] که در آن درصد پرداختی با افزایش درآمد کاهش می‌یابد و مالیات تصاعدی[۲] که در آن درصد مالیات پرداختی با افزایش درآمد افزایش می‌یابد، مغایر است. مالیات بر ارزش افزوده[۳] را غالباً نمونه‌ای از مالیات تناسبی برمی‌شمارند.

 


  1. regressive tax
  2. progressive tax
  3. value-added tax