متیل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مِتیل (methyl)
بنیان CH-۲. ممکن است به‌صورت بنیاد آزاد ناپایدار یا جزو اجزای مواد آلی یافت شود. استات متیل، کلرور متیل، و الکل متیلیک دارای این رادیکال‌اند.