محمد بن رشید (۱۲۸۹ـ۱۳۱۵ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

محمّد بن رَشید (۱۲۸۹ـ۱۳۱۵ق)

(یا: محمد بن عبدالله) امیر جَبَل شَمَّر، از سلسلۀ آل‌ رشید و برادر طَلال بن‌ عبدالله. محمد پس‌ از کشتن‌ برادرزاده‌اش‌، بندر، جانشین‌ وی‌ شد و بی‌درنگ‌ بسیاری‌ از افراد خاندانش را کشت. پس از مصالحه با سپاه عثمانی، در ۱۲۹۴ق به‌ قبیلۀ‌ عُتیبه،‌ از متحدان‌ سعودی‌ها در ریاض‌، هجوم‌ برد و این شهر را تصرف‌ (۱۳۰۷ق) و عبدالله‌ بن‌ فیصل،‌ امیر سعودی، را نیز به‌ حائل‌ منتقل‌ کرد‌. چندی‌ بعد، عبدالرحمان،‌ برادر عبدالله‌ بن‌ فیصل‌، توانست‌ بر شهر ریاض‌ چیره‌ شود و اتحادیۀ‌ نیرومندی‌ از قبایل‌ بیابان‌گرد، برضد محمد پدید آورد. سرانجام‌، محمد نیروی‌ متحدان‌ را درهم‌ شکست‌، عبدالرحمان‌ گریخت و ریاض‌ رسماً به‌تصرف‌ وی درآمد. محمد بن رشید قلمرو حکومت‌ خود را بسیار گسترش‌ داد و دولت‌ او نیرومندترین‌ حکومت‌ عربستان‌ مرکزی‌ شد.