محکمه مقدس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

محکمه مقدس  Holy Office

دادگاهی در کلیسای کاتولیک رومی[۱] که به امور انضباطی کلیسا رسیدگی می‌کند، نیز ← تفتیش عقاید  1. Roman Catholic Church