مخارج عمومی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مخارج عمومی (public spending)

مخارج دولت اعم از هزینه‌های نظامی، بهداشت، آموزش و پرورش، زیرساخت‌ها، طرح‌های توسعه، و هزینۀ بهرۀ وام‌های خارجی. یکی از منابع اصلی درآمد برای تأمین هزینه‌های دولت، درآمدهای مالیاتی است. اکثر کشورها طرح‌های هزینه‌ای خود را در قالب بودجه‌های سالانه عرضه می‌کنند.