مذاکره جمعی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مذاکره جمعی 

مذاکراتی که دربارۀ شرایط کار بین یک کارفرما یا گروهی از کارفرمایان و یا یک یا چند سازمان کارفرمایی از یک طرف و یک یا چند سازمان کارگری از طرف دیگر به ‌منظور حصول توافق صورت می‌گیرد.