مصطلحات قرآنیه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مُصْطَلَحات قرآنیه

کتابی به عربی، در شرح و تفسیر اصطلاحات قرآنی تألیف صالح عَضیمۀ. مؤلف در این اثر 103 اصطلاح مهم و اساسی قرآنی را به ترتیب حروف الفباء انتخاب، شرح و تفسیر کرده است. فضای شرح و تفسیرهای کتاب، اغلب عرفانی و صوفیانه بوده و منابع او بیشتر تفسیر بیان‌السعادۀ، تفسیر منسوب به ابن عربی، کتب جامی مانند نقدالنصوص و آثاری چون احیاء علوم‌الدین و رسالۀ قشیریه است (بیروت، 1414ق).

43011200