مضاف

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مُضاف
در اصطلاح دستور زبان، اسمی است که به مضاف‌الیه نسبت داده می‌شود. مضاف قبل از مضاف‌الیه واقع می‌شود و با کسرۀ اضافه به آن متّصل می‌شود. مجموع مضاف و مضاف‌الیه و کسرۀ اضافه را ترکیب اضافی می‌نامند. مثلِ اسم‌های «درخت، کمند، رخش» در ترکیب‌هایِ «درختِ معرفت، کمندِ خاطرات، رخشِ رستم». نیز ← اضافه_(دستور_زبان)