مضاف الیه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مُضافٌ‌اِلَیْه
در اصطلاح دستور زبان، اسم یا جانشین اسمی که به کمک کسرۀ اضافه به گروه اسمیِ قبل از خود (مضاف) اضافه شود. مضاف‌الیه وابستۀ اسم قبل از خود (مضاف) است و با آن، ترکیب اضافی تشکیل می‌دهد. مثلِ کلمات «خاوران، جمعه، غربت» در ترکیب‌هایِ «دشتِ خاوران، صبح جمعه، غم غربت». مضاف‌الیه می‌تواند خود، مضافِ کلمۀ دیگر باشد؛ این امر را در اصطلاح، تتابع اضافات نامند، مثلِ «دانشجویانِ دانشکدۀ ما». نیز ← اضافه_(دستور_زبان)