منهاج الفاخر فی علم البحر الزاخر (المنهاج ...)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

مِنهاجُ‌الفاخرِ فی علمِ‌البَحرِ الزّاخر (المِنهاجُ‌...)
کتابی در علم دریانوردی، به عربی، یکی از رساله‌های پنج‌گانۀ سلیمان مَهری. این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و هفت باب است: باب اول در شرح سواحل اقیانوس؛ باب دوم دربارۀ خطوط عرضی بنادر مشهور در سواحل آباد و معروف؛ باب سوم در وصف جزایر آباد و مشهور؛ باب چهارم دربارۀ فواصل بلاد عرب از ساحل هند غربی و بنادر خلیج بنگال و فاصلۀ ساحل افریقای شرقی از بنادر سوماترا، جاوه و مالی؛ باب پنجم در شناختن بادها و طوفان‌ها و خطراتی که از ناحیۀ آن‌ها برای کشتی‌ها پیش می‌آید؛ باب ششم دربارۀ علائمی که نزدیکی خشکی‌های سواحل هند غربی و جزیرة‌العرب و افریقای شرقی را معلوم می‌دارد؛ و باب هفتم در شناختن حلول آفتاب و ماه در منطقة‌البروج است. موخرۀ کتاب نیز گزارش ارزنده‌ای دربارۀ ۵ راه دریایی شناخته شدۀ آن روزگار است. این کتاب، به‌همراه دیگر رساله‌های مَهری، توسط گابریل فران به فرانسوی ترجمه و به‌همراه متن اصلی آن چاپ شده است (پاریس، ۱۹۲۵).