ناها

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ناها (Naha)

ناها

بندر مهم جزیرۀ اوکیناوا[۱]، در مجمع‌الجزایر ریوکیو[۲]، ژاپن، با ۳۰۴هزار نفر جمعیت (۱۹۹۴). از ۱۶۸۲ سرامیک‌سازی در این شهر رواج داشته است. قلعۀ شوری[۳]، اقامتگاه شاهزادگان بومی اوکیناوا، در ۱۹۹۳ تجدید بنا شد. ناها از ۱۸۷۹ مرکز اوکیناوا است. در طول اشغال جزایر ریوکیو به دست امریکا (۱۹۴۵ـ۱۹۷۲)، ناها مقر نظامی بود.

 


  1. Okinawa
  2. Ryukyu
  3. Shuri