نظریه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نَظَریه (theory)

در علم، مجموعه‌ای از تصورات، مفاهیم، اصول یا روش‌ها برای توضیح و تبیین گروه پُرشماری از واقعیات مشاهده‌شده. نظریۀ نسبیت، نظریۀ کوانتومی، نظریۀ تکامل، و نظریۀ زمین‌ساختِ صفحه‌ای ازجمله نظریه‌های علمی‌اند.