نفرون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

نِفرون (nephron)

نِفرون

واحدی میکروسکوپی در کلیۀ[۱] مهره‌داران[۲] برای تولید ادرار[۳]. کلیه انسان بیش از ۱میلیون نفرون دارد. کلافی از مویرگ‌های خونی با نام گلومرول[۴] نفرون را تشکیل می‌دهد که شامل کپسول بومن[۵] است و لولۀ باریک و طویلی را تشکیل می‌دهد که با مویرگ‌های بیشتری محصور شده است.

 


  1. kindey
  2. vertebrates
  3. urine
  4. glomerulus
  5. Bowman’s Capsule