نمایش مصایب مسیح

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
صحنه‌ای از نمایشی با این موضوع
صحنه‌ای از نمایشی با این موضوع

نمایش مصائب مسیح (passion play)

نمایشی دربارۀ مرگ و رستاخیز عیسی مسیح که در اروپای قرون وسطا در روز جمعۀ نیک[۱] اجرا می‌شد و ریشه در نمایش انجیلی[۲] داشت. در آلمان بر‌طبق سنت هر دَه سال یک‌بار تعزیۀ مصائب مسیح در اُبِرامِرگاو[۳] اجرا می‌شود.


  1. Good Friday
  2. Mystery Plays
  3. Oberammergau