هاراپا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هاراپا (Harappa)

هاراپا
هاراپا
هاراپا

منطقه‌ای باستانی در پنجاب[۱] پاکستان، متعلق به فرهنگ هند و هزارۀ ۳پ‌م. برای نخستین‌بار در دهۀ ۱۹۲۰ کاوش شد. هاراپا از مهم‌ترین مراکز گسترش تمدن سند[۲] به‌شمار می‌آید. این ناحیه به لحاظ وسعت در مرتبۀ دوم پس از موهنجودارو[۳] قرار دارد و بقایای معماری و اشیاء به‌دست‌آمده از آن ویژگی‌هایی مشابه با آثار منطقۀ موهنجودارو دارد. نیز ← موهنجودارو

 


  1. Punjab
  2. Indus Civilization
  3. Mohenjo Daro