هروزنی، بدرژیخ (۱۸۷۹ـ۱۹۵۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هِروزْنی، بِدْرژیخ (۱۸۷۹ـ۱۹۵۲)(Hrozny, Bedrich)

باستان‌شناس، روزنامه‌نگار و خاورشناس اهلِ چکسلوواکی. استاد دانشگاه شارل در پراگ، بنیادگذار و مدیر و سردبیر مجلّۀ بایگانی شرقی چکسلوواکی، و عضو انجمن آسیایی پاریس بود. کار برجستۀ او خواندن زبان حتی/هیتی، با پژوهش نوشته‌های میخی بابلی مکشوفه در بغازکوی، بوده است.