هواپیما با باند پرواز کوتاه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هواپیما با باند پرواز کوتاه (STOL)

هواپيما با باند پرواز کوتاه

هواپیمایی که بال‌های آن به وسایل خاصی، ازجمله بالچه‌های مکنده[۱]، مجهز است. این بالچه‌ها دامنۀ بالابری (برآی) آیرودینامیکی[۲] هواپیما را در سرعت‌های پایین افزایش می‌دهند. با افزایش احساس نیاز به احداث فرودگاه‌های کوچک، به‌ویژه در سرزمین‌های ناهموار و نامناسب، ممکن است استفاده از انواع کوچک این هواپیما برای حمل مسافر و بار متداول شود.

 


  1. sucking flaps
  2. aerodynamic lift