هیدروکربن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هیدروکَربُن (hydrocarbons)
(یا: ئیدروکربور) ترکیباتی شیمیایی، منحصراً شامل کربن و هیدروژن. هیدروکربن‌ها انواع گوناگونی دارند که عبارت‌اند از ۱) هیدروکربن‌های اشباع‌شده یا آلکان‌ها، با فرمول عمومی CnH۲n+۲. این هیدروکربن‌ها فقط پیوندهای یگانه دارند، در حالی که هیدروکربن‌های غیر اشباع حداقل یک پیوند کربن ـ کربن سه‌گانه یا دوگانه دارند؛ ۲) هیدروکربن‌های اشباع‌نشدۀ آلکنی یا اولفین، با فرمول عمومی CnH۲n؛ ۳) هیدروکربن‌های اشباع‌نشدۀ آلکینی یا استیلن، با فرمول عمومی CnH۲n-۲؛ ۴) هیدروکربن‌های حلقوی، شامل هیدروکربن‌های آروماتیک و سیکلو‌آلکان‌ها یا سیکلو پارافین‌ها، اولی با اساس مولکولی بنزن و دومی با فرمول عمومی CnH۲n ‌حلقوی.