وارنیوس، برناردوس (۱۶۲۲ـ۱۶۵۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

وارِنیوس، بِرنْارْدوس (۱۶۲۲ـ۱۶۵۰)(Varenius, Bernhardus)

(معروف به بِرنارد وارِن[۱]) جغرافی‌دان آلمانی. جغرافیای عمومی[۲] (۱۶۵۰) او به مدت بیش از یک قرن، معتبرترین رسالۀ جغرافیایی به‌شمار می‌رفت. او جغرافیا را به دو بخشِ عمومی (روشمند کنونی) و خاص تقسیم کرد، که مناطق را برحسب تعامل‌های بین بشر و فرآیندهای زیست‌محیطی تعریف می‌کند. همچنین توصیف کشور پادشاهی ژاپن[۳] را در ۱۶۴۹ منتشر کرد، که پژوهشی دربارۀ ژاپن و نیز رساله‌ای در مورد سیام[۴] (تایلند فعلی) است.

 


  1. Bernhard Varen
  2. Geographia Generalis
  3. Description of the Kingdom of Japan
  4. Siam