ورمس، کنکوردای

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

وُرْمْس، کنکوردای (Concordat of Worms)

موافقت‌نامه‌ای بین پاپ کالیکستوس دوم[۱] و هانری پنجم امپراتور امپراتوری مقدّس روم (حک: ۱۱۰۶ـ۱۱۲۵م) در ۱۱۲۲م که به اختلافات دو طرف دربارۀ کنترل ادارات و نهادهای وابسته به کلیسا پایان داد. اختلافات در این‌باره از زمان هانری چهارم و پاپ گرگوریوس[۲] هفتم آغاز شده بود و امضای پیمان ورمس به اولّین مرحله از مُناقشه بین پاپ و امپراتوری مقدّس روم پایان داد. براساس این پیمان که مشابه آن در ۱۱۰۷م بین پاپ و پادشاه انگلستان امضا شده بود، امور مادّی مرتبط با املاک و اموال و نهادهای مرتبط با کلیسا به امپراتور و امور معنوی به پاپ واگذار شد.

 


  1. Calixtus II
  2. Gregory