پنجشنبه حکم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

پنجشنبۀ حُکْم (Maundy Thursday)
در تقویم مسیحی، پنجشنبۀ هفتۀ مقدس[۱] منتهی به عید فصح یا قیام[۲]. شستن پای زائران در این روز، به یاد عیسی مسیح که پای حواریان را می‌شست، از قرن ۴م تا ۱۷۵۴ رسم بود. در بریتانیا شاهان تا زمان ویلیام سوم[۳] آن را به‌جای می‌آوردند و هم‌اکنون نیز شاه هر ساله «پول حکم[۴]» را به فقرا می‌دهد. نام «حکم» اشاره دارد به این حکم عیسی به حواریانش در شام آخر[۵] که به یکدیگر محبت کنند (یوحّنا[۶] ۳۴:۱۳). پیش از شام، او با شستن پای آنان، کاری که خدمتکاران می‌کردند، محبت مسیحی را به آنان نشان می‌دهد. در بعضی مذاهب مسیحی در شب پنجشنبۀ حکم مراسمی ویژۀ افخارستیا[۷] (عشای ربانی[۸]، قربانی مقدس) برگزار می‌کنند و کشیش[۹] پای دوازده نفر را به نشانۀ حواریان مسیح می‌شوید. انجیل مَرقُس[۱۰] نقل می‌کند که عیسی در شام آخری که با حواریانش خورد، نان را جسم و شراب را خون خود خواند (۱۴: ۲۲ـ۲۴). برای مسیحیان[۱۱] این سرمشق مسیح شاید مهم‌ترین عمل عبادی در مسیحیت باشد. پس از افخارستیا روی سکوی قربانگاه را از هر پارچه و شیئی دیگر خالی می‌کنند و به یاد دعا خواندن عیسی در باغ جَتسَیمانی[۱۲] در شبی که دستگیر شد همه در سکوت دست به دعا برمی‌دارند.

 


 1. Holy Week
 2. Easter
 3. William III
 4. Maundy money
 5. Last Supper
 6. John
 7. Eucharist
 8. Holy Communion
 9. Priest
 10. St Mark's Gospel
 11. Christians
 12. Gethsemane