پپتید

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

پِپْتید (peptide)

مولکولی شامل دو یا چند مولکول آمینواسید[۱]، و نه لزوماً متفاوت با هم، که با پیوند پپتیدی[۲] به‌هم متصل‌اند و بر اثر آن، گروه اسیدی[۳] یک اسید به گروه آمینو[۴]ی دیگری (-CO-NH-) وصل می‌شود. تعداد مولکول‌های اسید آمینه را در پپتیدها با دی‌ـ‌، تری‌ـ، یا پلی‌پپتید[۵]، شامل ۲، ۳ یا چند مولکول اسید آمینه، نشان می‌دهند. پروتئین[۶]ها از برهم‌کنش زنجیر‌های پلی‌پپتیدی[۷] با انواع متفاوتی از پیوندهای موجود بین زنجیر‌ها ساخته می‌شوند. هیدرولیز[۸] ناقص یا شکافته شدن پروتئین مخلوطی از پپتیدها ایجاد می‌کند و آزمایشی برای شناسایی توالی آرایشی است که در آن، اسیدهای آمینه در پروتئین قرار گرفته‌اند.

 

 


  1. aminoacid
  2. peptide bond
  3. acid group
  4. amino group
  5. polypeptide
  6. protein
  7. polypeptide chains
  8. hydrolysis