ژانگولر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ژانْگولِر (juggler)

ژانْگولِر

(برگرفته از واژۀ فرانسۀ ژونْگلور) اصطلاحی مطربی برای نوعی بازی. روش این بازی عبارت است از پرتاب متناوب چند شیء به هوا و گرفتن آن‌ها به‌ ترتیب و به گونه‌ای که همواره تعدادی از آن اشیا در هوا بماند. این اصطلاح برای مشخص‌کردن اجراکنندۀ این بازی نیز به‌کار می‌رود. کلمۀ ژانگولِر از ریشۀ ژونگلور فرانسوی است که در زبان مبدأ برای اجراکنندۀ بازی به‌کار می‌رود. در قدیم، مجریان این بازی را شش‌انداز می‌نامیدند. از این اصطلاح در عین حال برای بازی با بشقاب یا حلقه‌چرخاندن نیز استفاده می‌شود.