کاراترز، ویلیام (۱۸۳۰ـ۱۹۲۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کاراتِرْز، ویلیام (۱۸۳۰ـ۱۹۲۲)(Carruthers, William)

گیاه‌شناس انگلیسی. در ۱۸۵۹، معاون بخش زیست‌شناسی موزۀ بریتانیا[۱] شد و تا ۱۸۷۱ در این سِمت باقی‌ماند. در بریتانیا، پیشاهنگ آزمایش بذر، مخصوصاً بذر گیاهان مرتعی، بود. از او مقالات فراوانی دربارۀ گیاه‌شناسی سیستماتیک[۲]، گیاه‌شناسی دیرین‌شناختی[۳]، و گیاه‌شناسی پرورشی[۴] به‌جا مانده است.

 


  1. British Museum
  2. systematic botany
  3. palaeontological botany
  4. agricultural botany